• Мобилни: 0878 88 38 17 и 0878 39 06 03
 • ТДП Контрол, гр. София, 1220, ул. Екзарх Стефан 62, ет. 1
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура

Оператор на язовирна стена

Техническо обслужване и превантивни дейности на малки язовирни стени и съоръженията към тях – публична общинска собственост – изтеглете оттук »


В качеството си на Оператор „ТДП Контрол“ извършва следните видове дейности:

 • Да извършва измервания на хидротехническите съоръжения и осигурява първичната обработка на данните, анализира и извършва оценка на информацията и изготвя индивидуална оценка на техническото състояние на съоръженията;
 • Да подготвя предложения за ремонт, реконструкция, извеждане от експлоатация и ликвидация на язовирни стени и съоръженията към тях, като документацията от извършените дейности се предоставя на собственика/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ за класиране и съхраняване в досието на обекта.
 • Да упражнява контрол при извършване на ремонт, реконструкция, извеждане от експлоатация и ликвидация на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • Да осъществява контрол над юридическите лица, стопанисващи малки язовири, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по отношение на начина на поддръжката на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • Да осигурява контролни измервания за оценка на деформации на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • Да осигурява организацията и участието на свои специалисти в провеждането на ежегодните технически прегледи на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • Да докладва на експертен технически съвет, назначен от собственика, изготвен "Анализ на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея", за период не по-голям от 3 години;
 • Да актуализира програмите за технически контрол;
 • Да изготвя и актуализира аварийните планове за действие по Закона за защита от бедствия (ЗЗБ);
 • Да поддържа база данни на язовирните стени и съоръженията към тях, собственост на Възложителя;
 • Да извършва огледи на съоръженията и включва резултатите от тях в досието на обекта;
 • Да уведомява собственика за извънредни ситуации и опасност от аварии в работата на съоръженията, на база на проведените измервания;
 • При доказана необходимост, да осигурява измерване обема на наносите, отложени във водохранилището с цел изчисляване на полезния обем на водохранилището;
 • Да съхранява в досието на обекта цялата документация на язовирните стени и съоръженията към тях от проектирането до ликвидацията;
 • Да въвежда данни в информационната система, предоставена от ДАМТН.
 • Да участва със свой представител във всички проверки, разпоредени от ДАМТН и/или Областния управител.